Rezervasyon : 0 232 446 08 08

 

FAMECİTY İŞLETMESİ  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

 

AEM Spor ve Turizm Merkezi A.Ş. (Famecty Eğlence Merkezi) olarak, bundan sonra Famecity İşletmesi diye anılacaktır,  güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği bizim için her zaman en önemli noktalardan biridir.

Ürün ve hizmetlerinizden yararlanan müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu bilinç ve hassasiyetle, Famecity İşletmesi olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizden alınan,

-          İletişim bilgisi: (e-posta, cep telefon numaraları, telefon ve faks numarası),

-          Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: (Örnek : kendilerinin ve/veya çocuklarının doğum günü tarihleri, eş, anne, baba isimleri),  

-          Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, kamera kayıtları,

-          Görsel, İşitsel Bilgi: Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamına giren kayıtlar hariç) ses kayıtları.

-          Talep/ Şikayet Yönetim Bilgisi: Famecity İşletmesi'ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

kişisel verilerinin   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek /devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.


1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları


Kişisel verileriniz, Famecity İşletmesi tarafından sağlanan hizmetlere ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Famecity İşletme birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Famecity'nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Famecity hizmetlerini kullanmak amacıyla ve/veya talep veya şikayetlerinizi bildirmek üzere çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Famecity İşletmesini veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Famecity'nin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz Kanun'un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Famecity İşletmesi'nin ya da Famecity iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Famecity'nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, Famecity İşletmesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi  ile Famecity'nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rızası, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında aşağıda yazan diğer şartlardan birinin  varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

Famecity İşletmesi tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVK kanunu'nun 4. Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

-          Kanunla Açıkça Öngörülmesi ( Örnek: Vergi Kanunu'nun 230. Maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi

-          Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması (Örnek: Famecity İşletmesi içerisinde baygınlık geçiren bir müşterinin kimlik bilgilerinin işletme çalışanı tarafından doktorlara verilmesi)

-          Sözleşmenin Kurulması veya İfasıylasıyla Doğrudan İlgili Olması (Örnek: İş ortapı danışman ile akdedilen danışmanlık sözleşmesinin ifası için, danışmana ödeme yapılabilmesi amacıyla danışmanın banka hesap bilgilerinin elde edilmesi )

-          Famecity İşletmesinin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi (Örnek: Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması)

-          Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerini Alenileştirmesi (Örnek: Çalışan adayının iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkan veren internet sitelerinde yayımlaması )

-          Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması (Örnek: İspat niteliği olan verilerin (örneğin faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması)

-          Famecity İşletmesi'nin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması (Örnek: Famecity İşletmesi içerisnde güvenlik amaçlı kamera kaydı yapılması)

 

1.2. İşletme Tesis Girişleri ile İşletme Tesisi İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

 

İşletme Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti:

Famecity İşletmesi tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Famecity İşletmesi tarafından internet sitesinde işbu aydınlatma metni yayınlanmakta (çevrimiçi aydınlatma) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkinm bildiri yazısı asılmaktadır. (yerinde aydınlatma) Böylelikle kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı, ne zaman izleme yapılacağı güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda ( örneğin tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Canlı kamera görüntüleri ile digital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Famecity İşletme çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıdaki kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Famecity İşletmesi'nde Misafirlerimize Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması : Famecity İşletmesi'nde kaldıkları süre boyunca talep eden müşterilere İnternet erişimi Türk Telekom sponsorluğunda TT Net Wi Fi hizmeti ile sağlanabilmektedir. Bu durumda İnternet erişimine ilişkin log kayıtları çözüm ortağımız olan Türk Telekom tarafından 5651 Sayılı Kanun ve bu kanuna göre düzenlenmiş mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta ve bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

1.3. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Çalışan Adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri Famecity İşletmesi tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir.

-          Çalışan Adayının niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek.

-          Gerektiği taktirde Çalışan Adayının ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak.

-          Başvuru ve İşe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu taktirde sonradan yurtiçinde açılan herhangi bir uygun pozisyon için adayla iletişime geçmek.

-          İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak.

-          Famecity İşletmesi'nin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

 Çalışan Adayının kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir.

-          Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan digital başvuru formu

-          Çalışan Adaylarının Famecity İşletmesi'ne e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri,

-          İstihdam ve danışmanlık şirketleri,

Çalışan Adayları da veri sahibi olmalarından kaynaklanan hakları ile ilgili taleplerini Famecity İşletmesi'ne işbu Aydınlatma Metni'nin 4. Bölümünde açıklanan yöntemlerle iletebileceklerdir.

 

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Famecity İşletmesince sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Famecity'nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Famecity İşletmesi hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Kişisel verileriniz, gerekli durumlarda Kanun'un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Famecity'nin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Famecity'nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Famecity'nin insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Famecity İşletmesi, KVK Kanunu'nun 8.ve 9. Maddelerine uygun olarak veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir.

-          Tedarikçilerine ( Famecity İşletmesi'nin tedarikçilerinden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Famecity İşletmesi'nin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Famecity İşletmesi'ne sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak)

-          Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak)


4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebiniz Famecity İşletmesince talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Famecity İşletmesine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede Famecity İşletmesine KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren dilekçeyi Emirhan Cad. Dikilitaş Mah. No 109 Kat 17 34349 Beşiktaş/ Istanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,  iadeli taahhütlü mektup kullanarak, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

Bilgilerinize Arz Ederiz.